czwartek, 06 sierpnia 2020 r.  Imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego
Wiadomości z tagiem Vity  RSS
NVIDIA, Intel i Sony rezygnuj? z MWC 2020 z powodu koronawirusa

Dodano: 11.02.2020 17:00 | 330 odsłon | 0 komentarzy


Coraz wi?cej firm wycofuje si? z targw MWC 2020. Epidemia koronawirusa z Wuhan nie ma wp?ywu wy??cznie na sytuacj? w Chinach. Liczba zara?onych ro?nie i budzi coraz wi?cej obaw rwnie? w innych krajach. Odbija si? to rwnie? na bran?y technologicznej. W zwi?zku z rozprzestrzenianiem si? wirusa i zwi?kszonym ryzykiem zara?enia si? nim swoj? nieobecno?? na tegorocznej edycji targw Mobile World Congress, ktre odb?d? si? jeszcze w tym miesi?cu w Barcelonie, og?osi?y takie koncerny, jak Nvidia, Intel, Sony i Amazon. Wa?niejsze dla nich jest zdrowie wsp?pracownikw i klientw. Do??czy?y one zatem do firm pokroju LG, Vivo i Ericssona, ktre ju? wcze?niej zrezygnowa?y z udzia?u w wydarzeniu. GSMA, organizator targw, zapowiedzia?o, ?e na ich terenie zostan? przedsi?wzi?te wszelkie ?rodki ostro?no?ci i maj? odby? si? zgodnie z planem.

Źródło: https:

Sony, Intel, Amazon i Vivo nie pojawi? si? na MWC 2020

Dodano: 11.02.2020 12:51 | 122 odsłon | 0 komentarzy


Zapowiadaj? si? bardzo smutne targi MWC 2020. Coraz wi?cej firm rezygnuje z udzia?u w wydarzeniu z powodu obaw zwi?zanych z rozprzestrzeniaj?cym si? koronawirusem. Do tej listy do??czy? w?a?nie Intel, Sony, NTT Docomo, Amazon i Vivo. Mo?na spodziewa? si?, ?e na tym si? nie sko?czy, bo ju? kr??? plotki o podobnym og?oszeniu ze strony Samsunga.

Tagi: Mo?na, Amazon, Vity
Źródło: https:

Patapon 2 Remastered na PS4 przypomnia?o mi, ?e gry s? po to, by si? po prostu bawi?

Dodano: 04.02.2020 14:33 | 319 odsłon | 0 komentarzy


PS Vita nie zrobi#x142;a takiego zamieszania na rynku, jak niegdy#x15B; PSP. A to w#x142;a#x15B;nie na PlayStation Portable wysz#x142;o sporo innowacyjnych tytu#x142;#xF3;w. Na ca#x142;e szcz#x119;#x15B;cie, Sony od#x15B;wie#x17C;a dawne hity z przeno#x15B;nej konsolki dzi#x119;ki czemu zn#xF3;w mo#x17C;emy #x15B;wietnie bawi#x107; si#x119; z Patapon 2 Remastered.

Źródło: www.benchmark.pl

Vine w ko???cu doczeka???o si??? duchowego nast???pcy!

Dodano: 28.01.2020 18:00 | 51 odsłon | 0 komentarzy


Pami???tacie jeszcze serwis Vine? Powsta??? on na d???ugo przed TikTokiem i sporo przed tym, jak rynek medi???w spo???eczno???ciowych zosta??? zdominowany przez Instagrama, Snapchata i Facebooka. Platforma s???u???y???a do dzielenia si??? kr???tkimi filmami wideo i przy???o???y???a si??? do powstania wielu internetowych celebryt???w, ale kilka lat temu zosta???a zamkni???ta.

Źródło: https:

Vine w ko?cu doczeka?o si? duchowego nast?pcy!

Dodano: 27.01.2020 20:07 | 67 odsłon | 0 komentarzy


Pami?tacie jeszcze serwis Vine? Powsta? on na d?ugo przed TikTokiem i sporo przed tym, jak rynek mediw spo?eczno?ciowych zosta? zdominowany przez Instagrama, Snapchata i Facebooka. Platforma s?u?y?a do dzielenia si? krtkimi filmami wideo i przy?o?y?a si? do powstania wielu internetowych celebrytw, ale kilka lat temu zosta?a zamkni?ta.

Źródło: https:

Dzi? HTC Vive kupisz taniej o 100 dolarw

Dodano: 27.01.2020 12:43 | 181 odsłon | 0 komentarzy


Je?li zastanawiali?cie si? nad zakupem gogli VR, ale odstrasza?a Was wysoka cena tych urz?dze? dzi? b?dziecie mogli kupi? najdro?szy zestaw na rynku o oko?o 400 z? taniej.

Tagi: Vity, HTC Vive
Źródło: www.chip.pl

Za 5,3 mld dolarw Visa kupuje Plaid. Chce wej?? w nowy obszar fintech

Dodano: 16.01.2020 20:21 | 61 odsłon | 0 komentarzy


Koncern Visa zawar? porozumienie w sprawie przej?cia strtupu Plaid zajmuj?cego si? wsp?prac? pomi?dzy bankami a aplikacjami do zarz?dzania finansami. Kwota transakcji wynosi 5,3 mld dolarw, to dwukrotnie wi?cej ni? ubieg?oroczna wycena Plaid. Dzi?ki akwizycji Visa zamierza wej?? w nowy obszar sektora finansw i opracowywa? dla klientw dodatkowe us?ugi.

Tagi: Vity, Koncern, Chin
Źródło: https:

HTC og?asza obni?k? cen gogli Vive Pro

Dodano: 15.01.2020 18:00 | 75 odsłon | 0 komentarzy


HTC poinformowa?o o modyfikacji swojej oferty i dostosowaniu cen gogli Vive Pro do konkurencji. Tajwa?skie przedsi?biorstwo og?osi?o w?a?nie ci?cia kwot sprzeda?y tego produktu na poziomie a? 200 dolarw, dzi?ki czemu urz?dzenie ma wi?ksz? szans? na zainteresowanie ze strony klientw. Trzeba przyzna?, ?e nie by?a to pewnie prosta decyzja, znaj?c informacje o kondycji finansowej sp?ki.

Tagi: Vity, Trzeba
Źródło: https:

HTC og???asza obni???k??? cen gogli Vive Pro

Dodano: 15.01.2020 11:13 | 56 odsłon | 0 komentarzy


HTC poinformowa???o o modyfikacji swojej oferty i dostosowaniu cen gogli Vive Pro do konkurencji. Tajwa???skie przedsi???biorstwo og???osi???o w???a???nie ci???cia kwot sprzeda???y tego produktu na poziomie a??? 200 dolar???w, dzi???ki czemu urz???dzenie ma wi???ksz??? szans??? na zainteresowanie ze strony klient???w. Trzeba przyzna???, ???e nie by???a to pewnie prosta decyzja, znaj???c informacje o kondycji finansowej sp???ki.

Tagi: Vity, Trzeba
Źródło: https:

Nieznana karta graficzna Navi szybsza od GeForce RTX 2080 Ti w OpenVR

Dodano: 09.01.2020 23:17 | 74 odsłon | 0 komentarzy


W bazie danych benchmarka VR pojawi? si? wpis dotycz?cy niewydanej jeszcze karty graficznej Radeon. Kart? przetestowano wraz z okularami HTC Vive MV przy cz?stotliwo?ci od?wie?ania obrazu na poziomie 90 Hz, uzyskuj?c wynik 103,3 punktu - o ponad 17 procent wy?szy od wyniku uzyskiwanego w identycznej konfiguracji testowej przez GeForce RTX 2080 Ti ...

Źródło: twojepc.pl


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone