czwartek, 16 lipca 2020 r.  Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
Wiadomości z tagiem PLUS  RSS
Zasilacz be quiet! Straight Power 11 Platinum 650W.

Dodano: 11.02.2020 17:02 | 199 odsłon | 0 komentarzy


CERTYFIKOWANY 80 PLUS PLATINUM Straight Power 11 Platinum 650W posiada certyfikat 80 PLUS Platinum, ze sprawno?ci? do 93,7 %. Gwarantuje to wiele korzy?ci dla twojego wysoko wydajnego komputera, w tym mniejsze zu?ycie energii, lepsze ch?odzenie i bardziej cich? prac?. Pobr pr?du w trybie gotowo?ci wynosi poni?ej 0,1 wata. WENTYLATOR SILENT WINGS 3 Wysokiej klasy wentylator Silent Wings 3 zapewnia najlepszy przep?yw powietrza, a jednocze?nie wytwarza bardzo ma?o ha?asu. Jest to mo?liwe dzi?ki wyj?tkowej, zoptymalizowanej konstrukcji ?opatek wentylatora oraz zaawansowanemu ?o?ysku FDB i 6-polowemu silnikowi wentylatora, ktry w du?ej mierze eliminuje ha?as roboczy, ma bardzo d?ug? ?ywotno?? i minimalne zu?ycie energii. LEJKOWATY OTWR WENTYLATORA Wlot wentylatora Straight Power 11 Platinum 650W ma kszta?t lejka. Powoduje to wzrost przepustowo?ci powietrza, co przek?ada si? na wy?sz? wydajno?? ch?odzenia. BEZPRZEWODOWY DESIGN WEWN?TRZ ZASILACZA Absolutna innowacja: Straight Power 11 Platinum 650W jest bez przewodw po stronie DC wewn?trz korpusu zasilacza. Skutkuje to popraw? przep?ywu powietrza ch?odz?cego i mniejszym zak?caniem sygna?u, po prostu ze wzgl?du na brak okablowania, a ostatecznie maksymalizuje czas ?ycia komponentw W PE?NI MODULARNE OKABLOWANIE Dzi?ki w pe?ni modularnemu okablowaniu, przewody, ktre nie s? potrzebne w konfiguracji, s? pomijane. Z tego powodu systemy s? bardziej uporz?dkowane. Dodatkowo instalacja odbywa si? o wiele wygodniej. Przejrzysty uk?ad systemu skutkuje p?ynnym przep?ywem powietrza, co oznacza, ?e wewn?trz obudowy panuje mniejszy ha?as i temperatury. NAJNOWOCZE?NIEJSZE TECHNOLOGIE Zastosowanie LLC i prostownika synchronicznego (SR) zapewnia bardzo stabiln? prac? i zwi?kszon? regulacj? napi?cia. Zasilacz jest wyposa?ony w konwersj? mocy DC-DC dla ?cis?ej regulacji napi?cia nawet w warunkach du?ego obci??enia krzy?owego. Zapewnia to niezawodn? prac? z nast?pn? generacj? procesorw i kart graficznych. JAPO?SKIE KONDENSATORY 105 W Straight Power 11 Platinum 650W stosowane s? tylko najlepsze komponenty. W?a?nie dlatego w obudowie PSU wbudowali?my tylko wysokiej jako?ci japo?skie kondensatory. Pracuj? w zakresie do 105 C, zapewniaj?c stabilno??, niezawodno?? i d?ug? ?ywotno??..., Cena: 559,- z?

Źródło: https:

Zasilacz Aerocool PGS VX-400Plus 80Plus 400W.

Dodano: 11.02.2020 10:21 | 189 odsłon | 0 komentarzy


Ulepszony projekt Wyposa?ony w wyj?tkow?, grn? obudow?, VX PLUS wygl?da lepiej ni? kiedykolwiek i poprawia wygl?d i styl ka?dej w?a?ciwej konfiguracji gier. Ulepszony transformator Model VX Plus zosta? wyposa?ony w ulepszony transformator poprawia rwnowag? pomi?dzy regulacjami napi?cia 12V, 3,3V i 5V i zwi?ksza stabilno??, umo?liwiaj?c obs?ug? ci??kiego systemu ?adowania 12V. Zoptymalizowane obroty wentylatora Cichy wentylator 12 cm ze zoptymalizowan? kontrol? pr?dko?ci wentylatora. Wentylator pracuje z pr?dko?ci? rozruchow?, zanim osi?gnie 50% obci??enia przy temperaturze otoczenia 25 ℃..., Cena: 125,- z?

Źródło: https:

Zasilacz Aerocool PGS VX-700Plus 80Plus 700W.

Dodano: 10.02.2020 23:40 | 193 odsłon | 0 komentarzy


Przy konstruowaniu zasilaczy komputerowych z serii VX PLUS, mieli?my na celu dostarczenie zasilacza o najlepszej warto?ci. Zasilacze VX PLUS pozwalaj? na ?atw? instalacj?, zapewniaj? jednocze?nie niezawodn? jako?? i doskona?? wydajno??, co czyni je idealnymi zasilaczami dla producentw systemw klasy podstawowej. Wyposa?ony w ulepszony transformator i 12 cm wentylator ze zoptymalizowan? kontrol? pr?dko?ci wentylatora..., Cena: 189,- z?

Źródło: https:

Zasilacz Aerocool PGS VX-600Plus 80Plus 600W.

Dodano: 10.02.2020 23:40 | 175 odsłon | 0 komentarzy


NIEOGRANICZONA WARTO?? VX PLUS oferuje najlepsz? warto??, jakiej mo?na oczekiwa? od zasilacza z ?atw? instalacj? i najwy?sz? wydajno?ci?, co czyni go idealnym pocz?tkowym zasilaczem dla konstruktorw systemw podstawowych. ULEPSZONY PROJEKT Wyposa?ony w unikaln?, grn? obudow?, VX PLUS wygl?da lepiej ni? kiedykolwiek i poprawia ca?y wygl?d i styl ka?dej gry ULEPSZONY TRANSFORMATOR Ulepszony transformator poprawia rwnowag? mi?dzy regulacjami napi?cia 12 V, 3,3 V i 5 V oraz poprawia stabilno??, umo?liwiaj?c obs?ug? du?ego obci??enia systemu 12V. ZOPTYMALIZOWANE OBROTY WENTYLATORA Cichy wentylator 12 cm ze zoptymalizowan? inteligentn? kontrol? pr?dko?ci wentylatora. Wentylator pracuje z pr?dko?ci? uruchamiania przed osi?gni?ciem 50% obci??enia w temperaturze otoczenia 25 ℃..., Cena: 169,- z?

Źródło: https:

OneSeasonic, zobacz co zmienia si? u producenta zasilaczy Seasonic

Dodano: 02.01.2020 15:36 | 113 odsłon | 0 komentarzy


OneSeasonic to inicjatywa rozpocz?ta wiele miesi?cy temu w celu usprawnienia nazewnictwa produktw marki Seasonic w celu uproszczenia i ?atwiejszego rozpoznawania. Stopniowo b?dziemy aktualizowa? nasz? obecn? metodologi? nazewnictwa produktw, aby odzwierciedli? koncepcj? OneSeasonic w nadchodz?cych miesi?cach i roku. Pierwsz? lini? produktw, ktrej to dotyczy, b?dzie seria FOCUS, w ktrej produkty FOCUS PLUS b?d? teraz nazywane FOCUS. Zobacz poni?szy przyk?ad.

Tagi: Seasonic, PLUS
Źródło: https:

Zalman GigaMax GV II - nowa seria zasilaczy 80 PLUS Bronze

Dodano: 28.12.2019 16:00 | 144 odsłon | 0 komentarzy


Ka?dy z nas ma inne wymagania wzgl?dem zestawu komputerowego, a tym samym poszczeglnych podzespo?w. Cz??? z nas u?ywa komputera do internetu, inni do filmw i seriali, kolejni do pracy - biurowej lub specjalistycznej, a jeszcze inni do grania - w starsze produkcje, tytu?y e-sportowe czy gry AAA. Jedni wydaj? na PCta kilka wyp?at, a inni nie chc? wydawa? wi?cej ni? tysi?c czy dwa tysi?ce z?otych. Ka?dy z wymienionych jest jednak konsumentem, ktrego potrzeby prbuj? zaspokoi? producenci. Zalman przygotowa? wi?c seri? niemodularnych zasilaczy w postaci nowej rodziny GigaMax GV II. Ma ona po??czy? sprawno?? potwierdzon? certyfikatem 80 PLUS Bronze, 5-letni? gwarancj? i przyst?pn? cen?.

Tagi: PCIe, Jedna, PLUS, Ka?da
Źródło: https:

Enermax MAXPRO II - Bud?etowe zasilacze z certyfikatem 80 PLUS

Dodano: 19.12.2019 20:00 | 220 odsłon | 0 komentarzy


Zasilacz komputerowy to element niezb?dny w ka?dym zestawie. Nie wszyscy jednak sk?adaj? maszyny gamingowe czy stacje robocze za grube tysi?ce, czasami mowa o prostym i tanim komputerze do pracy biurowej, internetu oraz filmw i seriali. Tutaj nikt nie ma zamiaru wydawa? 400 z?otych czy wi?cej za dodatkowe pod?wietlenie RGB LED, modularne okablowanie czy pasywne ch?odzenie, gdy ca?y komputer kosztowa? ma w okolicach od 1000 do 1500 z?otych. Najwyra?niej ?wietnie zdaje sobie z tego spraw? Enermax, ktry poszerza portfolio zasilaczy komputerowych. Nowa seria MAXPRO II ma stawia? na dobry stosunek ceny do mocy, sprawno?ci potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS oraz wysokiej kultury pracy.

Źródło: https:


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone