czwartek, 16 lipca 2020 r.  Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
Wiadomości z tagiem Memory  RSS
Gigabyte Aorus RGB Memory 16 GB DDR4-3600 CL16 - pami?ci RAM z technik? Aorus Memory Boost

Dodano: 14.11.2019 16:00 | 204 odsłon | 0 komentarzy


W ubieg?ym roku Gigabyte zaprezentowa? swj pierwszy zestaw pami?ci RAM, a teraz do??czy? do niego drugi pakiet z wy?ej taktowanymi modu?ami. Aorus RGB Memory 16 GB DDR4-3600 CL16 wyr?niaj? si? przede wszystkim swoim wygl?dem i obecnym na pok?adzie systemem pod?wietlenia. Trzeba te? zwrci? uwag? na funkcj? Aorus Memory Boost, zwi?kszaj?c? wydajno?? sprz?tu.

Źródło: https:

Gigabyte Aorus RGB Memory 16 GB DDR4-3600 CL16 - pami???ci RAM z technik??? Aorus Memory Boost

Dodano: 11.11.2019 19:25 | 198 odsłon | 0 komentarzy


W ubieg???ym roku Gigabyte zaprezentowa??? sw???j pierwszy zestaw pami???ci RAM, a teraz do??????czy??? do niego drugi pakiet z wy???ej taktowanymi modu???ami. Aorus RGB Memory 16 GB DDR4-3600 CL16 wyr???niaj??? si??? przede wszystkim swoim wygl???dem i obecnym na pok???adzie systemem pod???wietlenia. Trzeba te??? zwr???ci??? uwag??? na funkcj??? Aorus Memory Boost, zwi???kszaj???c??? wydajno?????? sprz???tu.

Źródło: https:

Toshiba Memory zmieni?a nazw? na Kioxia

Dodano: 01.10.2019 17:59 | 196 odsłon | 0 komentarzy


Toshiba Memory to sp?ka powsta?a w 2018 roku w wyniku wydzielenia z koncernu Toshiba dzia?u zajmuj?cego si? produkcj? pami?ci p?przewodnikowych. Pomimo podobnej nazwy Toshiba Memory nie ma obecnie zbyt wiele wsplnego z macierzystym koncernem, a jej wi?kszo?ciowym w?a?cicielem jest sp?ka Pangea powo?ana przez fundusz inwestycyjny Bain Capital Pr...

Źródło: twojepc.pl

Intel zapowiada nowe dyski SSD 665p z pami?ci? 3D QLC NAND

Dodano: 26.09.2019 16:00 | 102 odsłon | 0 komentarzy


Pierwszym konsumenckim no?nikiem SSD Intela opartym o technologi? QLC (Quad-Level Cell) by? model 660p, wydany w sierpniu ubieg?ego roku. By? to produkt, ktry w zamierzeniu mia? pokaza?, ?e da si? stworzy? dysk SSD mog?cy konkurowa? z HDD zarwno pod k?tem pojemno?ci, jak i ceny. W Korei Po?udniowej odby?o si? w?a?nie wydarzenie Intel Memory and Storage Day. "Niebiescy" przedstawili na nim swoje plany zwi?zane z produktami dla sektora enterprise oraz centr danych. Przy okazji firma zaprezentowa?a tak?e produkt konsumencki, nast?pc? modelu 660p, zwanego 665p. Znamy jego dok?adne parametry techniczne, jak rwnie? poznali?my jego wyniki z benchmarkw.

Źródło: https:

Yangtze Memory ju? produkuje 64-warstwowe ko?ci 3D NAND

Dodano: 04.09.2019 20:00 | 102 odsłon | 0 komentarzy


Widz?c w tytule newsa wzmianki o pami?ciach 3D NAND na pewno wi?kszo?? z Was ma na my?li pami?ci lub gotowe dyski ktrego? ze znanych producentw elektroniki. Okazuje si? jednak, ?e nie tylko giganci bran?y maj? co? wsplnego z tymi zagadnieniami. Jak wszyscy wiemy, coraz cz??ciej do g?osu w wielu dziedzinach dochodz? firmy z Chin i Yangtze Memory Technologies (YMTC) jest tego doskona?ym przyk?adem. To zaledwie 3-letni producent ciesz?cy si? wsparciem chi?skiego rz?du, ktry mo?e dzi? poszczyci? si? wdro?eniem do masowej produkcji 64-warstwowych ko?ci pami?ci 3D NAND o pojemno?ci 256 Gb. To zdecydowanie pomo?e Chinom uniezale?ni? si? od produktw innych producentw.

Źródło: https:

Yangtze Memory rozpocz???o produkcj??? 64-warstowych ko???ci 3D NAND TLC

Dodano: 03.09.2019 12:38 | 102 odsłon | 0 komentarzy


Gigantyczne inwestycje chi???skiego rz???du przynosz??? efekty. Yangtze Memory Technologies to firma, kt???ra pewnie nie jest zbyt dobrze znana polskim u???ytkownikom komputer???w. Podmiot nie jest te??? du???ym graczem na ???wiatowym rynku pami???ci, na kt???rym dzia???a od zaledwie 3 lat. Z perspektywy Chin jest to jednak jedno z kluczowych przedsi???biorstw, dzi???ki kt???remu Pa???stwo ???rodka b???dzie mog???o uniezale???ni??? si??? od dostaw ko???ci NAND od zewn???trznych firm.

Tagi: Memory, NAND, Chin
Źródło: https:

Toshiba Memory kupuje segment SSD firmy Lite-On

Dodano: 02.09.2019 11:20 | 92 odsłon | 0 komentarzy


Marka Toshiba Memory nied???ugo zniknie z rynku, gdzie zast???pi j??? Kioxia, ale jeszcze przed tym wydarzeniem przedsi???biorstwu uda???o si??? zakupi??? jedn??? z konkurencyjnych firm, produkuj???cych no???niki danych. Pod skrzyd???a podmiotu trafi segment SSD firmy Lite-On, do kt???rego nale???y cho???by marka Plextor. Zakup jest z pewno???ci??? istotny dla nabywcy, ale jego wp???yw na rynek powinien by??? raczej niewielki.

Źródło: https:

Toshiba Memory kupuje dzia? SSD od Lite-On

Dodano: 02.09.2019 6:04 | 137 odsłon | 0 komentarzy


Toshiba Memory, ktra 1 pa?dziernika zmieni nazw? na Kioxia Holdings Corporation, poinformowa?a o zawarciu umowy kupna dzia?u no?nikw SSD od tajwa?skiego producenta Lite-On Technology Corporation. Transakcja opiewaj?ca na kwot? 165 milionw dolarw zostanie sfinalizowana w 1. kwartal przysz?ego roku, w przypadku pozytynej decyzji regulatorw rynku...

Źródło: twojepc.pl

Toshiba Memory kupuje dzia? SSD od Lite-On

Dodano: 02.09.2019 6:04 | 88 odsłon | 0 komentarzy


Toshiba Memory, ktra 1 pa?dziernika zmieni nazw? na Kioxia Holdings Corporation, poinformowa?a o zawarciu umowy kupna dzia?u no?nikw SSD od tajwa?skiego producenta Lite-On Technology Corporation. Transakcja opiewaj?ca na kwot? 165 milionw dolarw zostanie sfinalizowana w 1. kwartal przysz?ego roku, w przypadku pozytynej decyzji regulatorw rynku...

Źródło: feedproxy.google.com


Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 SHUTDOWN  - wszelkie prawa zastrzeżone